Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov, IČO: 00097969

I.

Obecná ustanovení

Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov 750 02. Tyto Obchodní podmínky se vztahují k nákupu v Internetovém obchodu https://eshop.prerovmuzeum.cz/.

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Muzeem Komenského v Přerově, p.o. (dále jen „Prodávající“) a právnickými či fyzickými osobami (dále jen „Zákazník“) a práva a povinnosti stran vyplývající z nákupu zboží (dále jen „Zboží“) a e-vstupenek (dále jen „e-vstupenky“) na akce pořádané Muzeem Komenského v Přerově prostřednictvím Internetového obchodu https://eshop.prerovmuzeum.cz/.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Pokud není v Kupní smlouvě nebo jejích přílohách uvedeno jinak, platí pro vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem tyto Obchodní podmínky.

Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Práva a povinnosti Kupní smlouvy se řídí zněním Obchodním podmínek platných v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřenou Kupní smlouvu žádný vliv.

Nákupem Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se řídit povinnostmi pro něj z těchto Obchodních podmínek vyplývajícími.

Ceny Zboží i e-vstupenek jsou uvedeny u jednotlivých položek Internetového obchodu.

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. 

Definice pojmů

Dopravce: Společnost zajišťující přepravu Zboží, v případě těchto Obchodních podmínek je jediným Dopravcem Zásilkovna s.r.o.

Internetový obchod: webový portál na adrese https://eshop.prerovmuzeum.cz/, který umožňuje prodej movitého Zboží a e-vstupenek a uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem

Kupní smlouva: Kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu https://eshop.prerovmuzeum.cz/ mezi Prodávajícím a Zákazníkem

Pořadatel akce: Pořadatel je Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Prodávající: Prodávajícím je Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, 750 02 Přerov, IČO: 00097969, uzavírající Kupní smlouvu se Zákazníkem

Zákazník: Zákazníkem je právnická či fyzická osoba, která uzavřela s Prodávajícím Kupní smlouvu

Zboží (ve smyslu obchodních podmínek): e-vstupenky a movité zboží prodávané prostřednictvím Internetového obchodu https://eshop.prerovmuzeum.cz/

III.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Objednávku je Zákazník oprávněn uskutečnit pouze prostřednictvím Internetového obchodu.

Odesláním objednávky vzniká Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Kupní smlouva obsahuje kromě jiného také celkovou cenu, která zahrnuje cenu zakoupeného Zboží, cenu za dopravu Zboží a cenu za balné.

Kupní smlouvy a její části, včetně dohodnuté ceny, lze měnit pouze na základě vzájemné dohody Prodávajícího i Zákazníka, případně na základě důvodů vyplývajících z Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Objednávkou Zboží je myšleno vložení Zboží do nákupního košíku Internetového obchodu, vyplnění kontaktních údajů, vybrání způsobu dopravy z nabízených variant, vybrání způsobu platby z nabízených variant a odeslání závazné objednávky kliknutím na tlačítko OBJEDNAT.

Popis Zboží a jeho cena se objeví po kliknutí na konkrétní položku Zboží Internetového obchodu. Fotografie jsou k dispozici u Zboží s výjimkou e-vstupenek. Cena Zboží je platná v moment odeslání objednávky, tedy uzavření Kupní smlouvy.

Konečná cena zahrnující cenu za Zboží, dopravu i balné je uvedena před zaplacením v nákupním košíku.

Faktura vzniklá na základě uzavřené Kupní smlouvy je zároveň dodacím listem. Fakturu obdrží Zákazník elektronicky na e-mail, který uvedl v objednávce, po uhrazení zboží. Zákazník je oprávněn Zboží převzít výhradně až po uhrazení celé ceny objednávky, tedy Kupní smlouvy.

Kupní smlouva je stejně jako Obchodní podmínky vyhotovena v českém jazyce.

Prodávající nezaručuje aktuální dostupnost Zboží zveřejněného v Internetovém obchodě. Dodací lhůta je závislá na platebních podmínkách a podmínkách dodání Zboží, činí však maximálně 30 dní a začíná běžet ode dne přijetí platby Zákazníka.

Prodávající akceptuje tyto způsoby dodání Zboží: osobně v prodejně suvenýrů hradu Helfštýna (adresa: Týn nad Bečvou 333), Zásilkovnou. Zboží je možné zaslat pouze v rámci České republiky. Objednávky s dodací adresou mimo území České republiky budou stornovány, o čemž Prodávající Zákazníka informuje prostřednictvím e-mailu.

Zboží zůstává do úplného zaplacení Zákazníka majetkem Prodávajícího.

IV.

Reklamace a vrácení Zboží, odstoupení od smlouvy, storno objednávky

V případě zvolení způsobu dodání Zboží osobním odběrem je Zákazník povinen Zboží vyzvednout do 10 pracovních dní. Neučiní-li tak, bude objednávka automaticky stornována. V případě uhrazení takto nevyzvednutého Zboží bude kupní cena za toto Zboží vrácena na bankovní účet Zákazníka, pro tyto účely Zákazník číslo účtu sdělí Prodávajícímu.

Není-li ze strany Prodávajícího možné Zákazníkovi již uhrazené Zboží dodat, vrátí neprodleně Zákazníkovi vynaložené prostředky, a to bezhotovostně na účet zákazníka. Lhůta na vrácení prostředků se odvíjí od zvoleného způsobu vrácení, maximálně však činí 30 dní a začíná plynout ode dne vytvoření objednávky.

Zákazník má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez důvodu a sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Prodávajícímu Zboží v původním a kompletním stavu a v obalu, včetně obalových materiálů. Náklady na přepravu Zboží v takovém případě hradí Zákazník. Odstoupení od Kupní smlouvy v této lhůtě provede Zákazník elektronicky – zasláním e-mailu na e-mailovou adresu helfstyn@prerovmuzeum.cz. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu této vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Zákazník není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě důvodů vyplývajících z platných právních předpisů (§1837 Občanského zákoníku) a v případě e-vstupenky na kulturní, kulturně-výchovnou či jinou akci, a to bez ohledu na to, zda byla vstupenka zaslána v elektronické či listinné podobě. Zakoupenou e-vstupenku nelze vykoupit zpět ani vyměnit.

Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy, a to zejména v případě, kdy Zákazník neuhradí cenu Zboží, respektive celé objednávky, ve lhůtě 30 dní ode dne uzavření Kupní smlouvy.

V případě, že se na Zboží v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Zákazník, v závislosti na povaze této vady, právo v rámci uplatnění záruky na a) bezplatné, řádné a včasné odstranění vady/výměnu vadného Zboží nebo jeho vadné části/přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží/odstoupení od Kupní smlouvy, a to v případě vady odstranitelné; b) výměnu vadného Zboží/odstoupení od Kupní smlouvy, a to v případě vady neodstranitelné.

Reklamaci Zákazník uplatní elektronicky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu helfstyn@prerovmuzeum.cz.

V.

Přeprava a dodání zboží

Zboží je zasíláno pouze v rámci České republiky. Do zahraničí zboží nelze zaslat.

Přepravu Zboží zajišťuje Dopravce. V případě těchto Obchodních podmínek je Dopravcem Zásilkovna s.r.o.

V případě, že je z důvodů vzniklých na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, má Zákazník povinnost uhradit náklady vzniklé opakovaným doručením Zboží či náklady vzniklé jiným způsobem doručení Zboží.

Zákazník je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat neporušenosti obalů Zboží a zjistí-li závady, neprodleně toto oznámit Dopravci. Při zjištění porušení obalu Zboží je Zákazník oprávněn od Dopravce odmítnout převzetí Zboží. Reklamace poškozeného Zboží se v takovém případě provádí přímo u Dopravce a řídí se Obchodními podmínkami Dopravce.

Osobní odběr Zboží je možný v otevírací době hradu Helfštýna, která je uvedena na webu www.helfstyn.cz a v Návštěvním a provozním řádu hradu Helfštýn.


Cena přepravného:

Zásilkovna

Při doručení na výdejní místo Zásilkovny

Do 5 kg (Maximální rozměr jedné strany zásilky 70 cm; Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky 120 cm; Minimální rozměry 10 × 7 × 1 cm) 64 Kč
Od 5 do 10 kg (Maximální rozměr jedné strany zásilky 120 cm; Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky 150 cm) 98 Kč

Při doručení na konkrétní adresu

Do 5 kg (Maximální rozměr jedné strany zásilky 70 cm; Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky 120 cm; Minimální rozměry 10 × 7 × 1 cm) 89 Kč
Od 5 do 10 kg (Maximální rozměr jedné strany zásilky 120 cm; Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky 150 cm) 109 Kč

Osobní odběr (prodejna suvenýrů hrad Helfštýn)
zdarma

Cena balného:

Zboží do 5 kg 15 Kč
Zboží od 5 do 10 kg 30 Kč

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zákazník je povinen při vytváření objednávky v Internetovém obchodě vyplnit správné kontaktní údaje. Pokud Zákazník vyplní údaje chybně a znemožní tak doručení Zboží, je Prodávající oprávněn objednávku stornovat.

Prodávající je povinen Zákazníkovi dodat objednané Zboží za sjednanou cenu. Zákazník je povinen sjednanou cenu za Zboží uhradit předem stanoveným způsobem, který vybral z možností nabízených Prodávajícím v Internetovém obchodě.

Zakoupením e-vstupenky na akci Zákazník souhlasí s tím, že bude dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem této akce a bude se řídit Návštěvním a provozním řádem místa, ve kterém se akce koná. Řád je umístěn v místě konání akce a také na webu Pořadatele.

V případě poškození zakoupené e-vstupenky, její ztráty nebo odcizení nemá Zákazník právo na vymáhání náhrady této e-vstupenky po Prodávajícím. 

Pořadatel a Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v programu, včetně změny termínu a místa konání akce a zrušení akce. Nákupem e-vstupenky bere Zákazník toto právo Prodávajícího na vědomí.

V případě zrušení akce ze strany Pořadatele má Zákazník právo na vrácení uhrazené ceny vstupného. Zákazník nemá právo na náhradu škody a na uhrazení dopravy či ubytování případně dalších dodatečných nákladů.

Zákazník může uplatnit vstupenku pouze na akci v termínu a čase uvedeném na e-vstupence. E-vstupenka je při vchodu na akci zneplatněna. Opakované použití zneplatněné e-vstupenky není možné. Jakýkoli zásah na e-vstupence ji zneplatňuje.

Za platnost a pravost e-vstupenek zakoupených mimo Internetový obchod https://eshop.prerovmuzeum.cz/ Prodávající neodpovídá.

Zákazník bere na vědomí, že fotografie a další součásti Internetového obchodu https://eshop.prerovmuzeum.cz/ jsou chráněny autorských právem.


VII.

Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím. Zákazník bere na vědomí, že je povinen kontaktní údaje vyplnit pravdivě a správně a případnou změnu neprodleně nahlásit Prodávajícímu.

Prodávající shromažďuje a uchovává osobní údaje poskytnuté ze strany Zákazníka ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající zpracovává a užívá kontaktní údaje Zákazníka výlučně za účelem plnění svých povinností z Kupní smlouvy. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy Prodávající pověří třetí osoby zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje Zákazníka zpracovává Prodávající po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností smluvních stran vyplývajících z Kupní smlouvy, případně do doby úplného vypořádání všech práv a povinností plynoucích z Kupní smlouvy.

Prodávající neshromažďuje o Zákazníkovi citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

Zákazník má právo požadovat odstranění osobních údajů z databáze a systému Prodávajícího, domnívá-li se, že Prodávající zpracovává tyto údaje v rozporu s Kupní smlouvou či platnými právními předpisy. Zákazník má právo domáhat se opravy osobních údajů, domnívá-li se, že Prodávající zpracovává nesprávné osobní údaje. Doporučeným způsobem pro doručení takového požadavku je prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu helfstyn@prerovmuzeum.cz. Prodávající má povinnost vyřídit žádost Zákazníka do 30 dní od dne doručení tohoto požadavku.

Zákazník dává souhlas se zpracováním osobních údaje nákupem e-vstupenky.


VIII.

Závěrečná ustanovení

Stane-li se některá část Obchodních podmínek neplatná či neúčinná, nahradí ji nová ustanovení. V případě zaniknutí, změny či zrušení některých ustanovení nedochází k zneplatnění celých Obchodních podmínek či jejich dalších částí.

Prodávající i Zákazník a jejich vztah vymezený Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami se řídí českým právem. Zákazník má také práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající má právo na změny Obchodních podmínek a Zákazník toto bere na vědomí. Změny jsou závazné a účinné ode dne zveřejnění, není-li uvedeno jinak. Aktuální platné znění Obchodních podmínek Prodávající zveřejňuje v Internetovém obchodě https://eshop.prerovmuzeum.cz/.

Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v kamenných provozovnách prodávajícího, a to zejména pro reklamaci.

Toto znění Obchodních podmínek je platné od 22. 7. 2022 s účinností od 25. 7. 2022.